Англис тили предмети

Самоучитель

Просмотр содержимого документа
«Англис тили предмети»

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Ош мамлекеттик педагогикалык университети

Колледж

Дүйнөлүк тилдер  кафедрасы

«Каралды» «Макулдашылды»

Кафедра башчысы: Колледждин УКнын

____Сарыбашева Г.Т. төрайымы:___ Надырбекова

№________протокол №________протоколу

«___»______2022__ж. «___»______2022__ж.

Чет тили боюнча

Жумушчу программа

Академиялык даражасы: Орто кесиптик билим берүү

Даярдоо профили: 050608 “Мектепке чейинки билим берүү”

050607 “Башталгыч класстарды окутуу

.

Окуунун формасы курс, семестр

Сааттардын саны

СӨАИ

Отчеттуулук

Бардыгы

Аудиториялык сааттар

Күндүзгү бөлүм, 2-курс, 3-семестр

36саат,

2 кредит

36

24саат

Экзамен

Жумушчу программа колледждин Усулдук кеңешинде 2021__ж. «___»_________ № ___ протоколунда бекитилген. НББПнын негизинде жана 2018-жылдын 29-январында кабыл алынган ОГПИнин Силлабус, жумушчу программа жана окуу-усулдук топтом жөнүндө Жобосуна ылайык түзүлгөн

Түзгөн: ___________ Заирова Н.У

20222023жж.

ОшМПУнун колледж бөлүмүнү «дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын окутуучусу ___________________ 2-курстун «чет тили (англис)» сабагы боюнча түзүлгөн жумушчу программасына берилген ички

Пикир

Каралып жаткан жумушчу программа адистиги «_______», «____________________» квалификациясы ыйгарылуучу 2-курстун студенттери үчүн жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык циклдин «чет тили (англис)» дисциплинасын өздөштүрүү үчүн иштелип чыккан.

Курстун мазмуну студенттердин дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжасында калыптанган негизги компетенцияларды үйрөнүүнү карайт. Дисциплинанын түзүмү жана мазмуну так берилген, предметтин максаттары жана милдеттери формулировкаланган, алардын чечилиши студенттердин педагогикалык ишмердүүлүгу үчүн зарыл болгон бир катар талапка ылайык компетенцияларды формалдаштырат.

Жумушчу программанын мазмуну жана түзүмү колледждин студенттерин чет тилин үйрөнүүгө даярдоонун минималдуу мазмунуна жана деңгээлине коюлган талаптарга жооп берет. Окутуунун багытынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен курстун практикалык багыты чагылдырылган. Дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжалары боюнча жетишүүну аттестациялоону көзөмөлдөө үчүн баалоо каражаттары аныкталган. Негизги жана кошумча адабияттардын тизмеси берилген.

Бул жумушчу программа ушул багыттагы жогорку кесиптик окуу жайда окутууга пландаштыруу үчүн сунуш кылынышы мүмкүн.

.

Рецензент __________ Токторбаева А.Ч.

ОшМПУнун колледж бөлүмүнү «дүйнөлүк тилдер» кафедрасынын окутуучусу ___________________ 2-курстун «чет тили (англис)» сабагы боюнча түзүлгөн жумушчу программасына сырттан берилген

Пикир

Каралып жаткан жумушчу программа адистиги «_______», «____________________» квалификациясы ыйгарылуучу 2-курстун студенттери үчүн жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык циклдин «чет тили (англис)» дисциплинасын өздөштүрүү үчүн иштелип чыккан

Бул жумушчу программада аталган дисциплинаны окуп-үйрөнүүдөгү педагогикалык билим берүү боюнча дисциплинаны өздөштүрүүдөгү таанып билүүчү, өнүктүрүүчү жана тарбия берүүчү аспектилерин кароочу максаттарын коёт, окуу планындагы курстун ордун, предметтик жана дисциплиналар аралык өздөштүрүү натыйжаларын; тематикалык пландаштыруу жана практикалык сабактарды өтүүнү карайт.

Курстун мазмуну студенттердин дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжасында калыптанган негизги компетенцияларды үйрөнүүнү карайт. Дисциплинанын түзүмү жана мазмуну так берилген, предметтин максаттары жана милдеттери формулировкаланган, алардын чечилиши студенттер үчүн мындан аркы педагогикалык ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон бир катар талапка ылайык компетенцияларды формалдаштырат. Дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжалары боюнча жетишүүну аттестациялоону көзөмөлдөө үчүн баалоо каражаттары аныкталган. Негизги жана кошумча адабияттардын тизмеси берилген.

Жумушчу программанын мазмуну жана түзүмү колледждин студенттерин чет тилин үйрөнүүгө даярдоонун минималдуу мазмунуна жана деңгээлине коюлган талаптарга жооп берет. Окутуунун багытынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен курстун практикалык багыты чагылдырылган.

Бул жумушчу программа ушул багыттагы жогорку кесиптик окуу жайда ишти пландаштыруу үчүн сунуш кылынышы мүмкүн.

Рецензент _________ к.ф.н., доцент Шамурзаев .А. Ж.

1. Түшүнүк кат

Адамдын ой жүгүртүүсун, аң сезиминин калыптанышы, дүйнө таануусу тил чөйрөсүндө жүрөт. Тил адамдын инсан катары калыптанышында өзгөчө мааниге ээ. Ар бир тил ошол тилде сүйлөгөн элдин тарыхын, улуттук өзгөчөлүгүн, дүйнө таануусун, жашоого болгон көз карашын, адеп- ахлак түшүнүктөрүн жана руханий баалуулуктарын чагылдырып турат.

Адам аң сезиминин жетишкендигинин туу чокусу да — тил. Андыктан, тил менен ой дайыма тыгыз байланышта болот. Тил ойдун, ой өз кезегинде тилдин өнүгүшүн шарттайт.Тил карым- катнаш жашоонун гана куралы болбостон, ойлоонун, ой жүгүртүүнүн куралы болуп эсептелет.

Канча тил билсең ошончо дил билесин, демек тил элдин рухий байлыгы, кут белгиси, сыймыгы, бүткүл жашоосу, эртеңки келечеги.

2. Дисциплинаны окутуунун максаты:

-чет тилин окутуу аркылуу окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү;

-окуучулардын коммуникативдик, баарлашуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, бул болсо дүйнөлүк коомчулук алкагына кирүүгө жана андан ары ийгиликтүү эмгектенүүгө жол ачуу;

-студенттерде учурдагы дүйнөлүк шарттарга ылайыктуу кесиптик милдеттерди ишке ашыруу үчүн психологиялык

— педагогикалык, уюштуруучулук, жоопкерчиликтик, жарандуулук, коммуникативдүүлүк толеранттуулук, өз алдынчалуулук сыяктуу кесиптик маанилүү сапаттарын калыптоо;

Дисциплинаны окутуунун милдеттери:

Студенттердин англис тилинин лексикалык, грамматикалык каражаттарын орду менен туура колдонуу аркылуу өз оюн эркин, так, таамай жана таасирдүү сүйлөй жана жаза билүүсүнө жетишүү;

-тексттер менен иштөө (сүйлөө, угуу, жазуу, окуу) аркылуу студенттердин сөз байлыгын арттыруу;

-чет тилин окуп үйрөнүү менен студенттерди үйрөнүп жаткан тилдин эли-жерин таануу, тарыхын билүү, каада салтын, маданиятын үйрөнүүгө, адептүү-маданияттуу болууга үйрөтүү;

-үйрөнуп жаткан тилдин кызматын колдонуп түшүнүү, күнүмдүк жашоо турмушунда жана кесиптик темаларда баарлаша алуу;

-сүйлөмдөрдүн курулуштарын, ордун тартиби боюнча түзө билүү;

-үйрөүп жаткан тилдин материалдарын өздөштүрүү аркылуу таанып билүү (өлкө таануу педагогикалык адистикти ж.б) маалымат алуу билимине ээ болуу;

-инсандын кесиби боюнча үзгүлтүксүз өз билимин өркүндөтүүгө, өзүн өнүктүрүүгө умтулуу, максатка умтулуучулук, уюштуруучулук, жоопкерчиликтик, жарандуулук, комуникативдүүлүк,толеранттуулук,өз алдынчалуулук сыяктуу кесиптик маанилүү сапаттарын калыптоо

3. Негизги билим берүү программасындагы дициплинанын орду

Англис тили предмети жалпы гуманитардык жана социалдык экономикалык циклдин чет тили (англис тили) дициплинасын ɵздɵштүрүү үчүн филологиялык билим берүү багыты студенттерин чет тилинин түзүлүшүнүн баштапкы мыйзам ченемд үүлүктөрүнө ээ кылуу тилдеги окуу, жазуу, угуу жɵндɵмдүүлүктɵрүн өнүктүрүү жана чет тилинде кеп ишмердүүлүгүн турмушта тиешелүү деңгээлде окутуунун жаны технологияларын колдонуу менен иш- аракеттери системалуу жүргүзүлөт.

4.Дисциплинаны үйрөнүү менен студенттер ээ болуучу компетентциялар

Англис тили предметин үйрөнүү менен студенттер төмөнкү компетенцияларга ээ боло алат:

1

ЖК-2

окутуунун заманбап, илимий жактан негизделген технологиялары аркылуу билим берүү процессин окуучулардын жетишкендиктерине, керектөөлөрүнө ылайык пландаштырууга жана ишке ашырууга жөндөмдүү (башкалардын жетекчилиги астында);

2

КК-3

Чек тилин үрөтүүдө сабактарды пландаштыра алуу, максат жана милдеттерди аныктай алуу

3

КК-10

үйрөнүп жаткан тилдин адабияты, анын тарыхый өнүгүүсү жана учурдагы абалы жөнүндөгү билимдерге ээ болот;

4

КК-11

үйрөнүп жаткан тилде оозеки жана жазма кепти кабыл алуу, түшүнүү, ошондой эле көп аспектиден талдоо көндүмдөрүнө ээ болот;

5

КК-12

тексттердин ар кандай түрлөрүн жана типтерин түзүү, трансформациялоо, иштеп чыгуу, интерпретациялоо, анализдөө ыкмаларын жана методдорун колдонууга жөндөмдүү;

5. Дисциплинаны өздөштүрүүдөн кийинки күтүлүүчү натыйжалары

Англис тили предметин өздөштүрүүдөн кийин студент төмөндөгүлɵрдү

билет:

тилди маектешүүнүн каражаты катары колдоно алуу мүмкүнчүлүгүн түзүүчү фонетикасы, лексикалык, грамматикалык билимдерин калыптандырат;

— үйрɵнүп жаткан тилдин өкүлдөрүнө сый урматтуу,түшүнүктүү,толеранттуу мамиле жасайт;

— моралдык байлык системасын жана дүйнөнү эмоцияналдуу жактан баалай билет;

жасай алат:

— Англис тилин үйрөнүүнүн маанисин жана эл аралык биргелешип иштешүү шарттарында маектешүүнү каражат катары колдонот;

— окулуп жаткан тилдин теориясын, фонетикасын,лексикасын,грамматикасын өздөштүрөт;

— Англис тилинин грамматикасын окуу менен студенттер логикалык ой жүгүртүүсүн жогорулатат;

— тексттерге карата көнүгүүлөрдү жасоо, талдоо анализдөөнү билишет;

— китеп,сөздүк, технологиялык каражаттар оюн логиклык жактан так жана кырааты менен билдирүү ж.б иш аракеттерди аткарат:

ээ болот:

Англис тилинде сүйлөй жана жаза алат;

— окулуп жаткан тилдин маданиятын билишет;

— англис тилин окуп жаткан студенттер кептик иш аракеттин бардык түрүнө ээ болушат;

— англис тилиндеги маектешүүгө катыша алышат;

06.Дисциплинанын структурасы жана мазмуну:

Name of the theme

Hours

Independent work of students

Hours

Компетенция

ЖК-2

ЖК-2

ЖК-2

ЖК-2

ЖК-2

1

Introduction.

1.A. welcome to the class

Gr: Verb Be+

2

Nice to meet you

2

+

+

+

2

1B. One world

Gr: Gr: Verb Be-,?.

2

Our country

2

+

+

+

3

1.CWhat is your @mail?

Gr: Possessive adjective

2

My pen friend

+

+

4

2.A.Are you tidy or untidy?

Gr: Singular and plural nouns

2

My room

+

+

5

2.B. Made in America

Gr: adjectives

2

My favorite music

2

+

+

6

2.C. Slow down(feelings)

Gr: Imperatives, Lets

2

Happiness

+

+

7

3.A Britain: the good and the bad

Gr: Present Simple+,-.

2

London

2

+

+

8

3.B. 9 to 5

Gr: Present Simple-,?

2

Jobs

+

9

3.C. love me, love my dog

Gr: Word order in questions.

2

The education system of England

4

+

+

10

4.A.Family photos

Gr: Possessive. Whose?

2

Well known musician

2

+

+

11

4.B.From morning to night

Gr: Prepositions of time and place

2

My working day

2

+

+

12

4.C. Blue Zones

Gr; Position of adverbs, expressions of frequency

2

The secret of long life

2

+

+

13

5.A.Vote for me

Gr: can, cant

2

Hobby

+

+

+

14

5.B.A quit life

Gr: Present Cont.Tense

2

My neighbors

2

+

+

+

15

5.C. A city for all seasons

Gr: Prsent Simple or Pr. Cont.

Gr: Like+(verb+ing)

2

The weather and seasons

2

+

+

16

6.A.A North African story

Gr: object pronouns: me, you, him

2

Historical places in Kyrgyzstan

2

+

+

+

17

6.B. The third Friday in June

Gr: like+verb+ing

2

Good times and bad times

2

+

+

+

18

6.C.Making music

Gr:be or do

2

The education system of Kyrgyzstan

2

+

+

+

Total:

60

60

Independent work of students

Theme

Hours

Checking of the task

Time

1

7.A.Selfies

2

Orally

2-week

2

7.B.Wrong name, wrong place

2

Orally, discussion

3-week

3

7.C.Happy New Year

2

Written

4-week

4

8.A.A murder mystery

2

Orally

5-week

5

8.B.A house with a history

2

Written, orally

6-week

6

8.C.Room 333

2

Orally

7-week

7

9.A.My dinner last night

2

Orally

8-week

8

9.B. White gold

2

Orally, written

9-week

9

9.C. Facts and figures

2

Orally

13-week

10

10.A. The most dangerous places.

2

Orally, written

14-week

11

10.B. Five continents in a day

2

Orally, written

15-week

12

10.C. The fortune teller

2

Orally

16-week

Total :

24

Lesson plan

Lesson 1.

Theme:1A Welcome to the class

Grammar theme: Verb Be+

Vocabulary: Days of the week, numbers 0-20

Pronunciation/ vowel sounds, word stress.

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2,

ПК-3,

ПК-11

— use to be+ in the sentences

-learn days of the week, numbers 0 to 20.

-speak about themselves.

Doing exercises,

discussion

1.English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbot. 2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 2

Theme: 1B. One world

Grammar: Verb Be-,?.

Vocabulary. Countries, numbers, 21-100

Pronunciation. Consonant nouns word stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2,

ПК-10,

ПК-11

— learn and revise to be-,?.

— understand and speak about numbers.

-discuss about countries and nationalities, languages

Quiz, speaking

1. English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott 2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 3

Theme: 1.C.What is your @mail?

Grammar: Possessive adjective

Vocabulary: Classroom language

Phonetics: the alphabet, sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-10,

ПК-11

— learn @mail and internet.

— use possessive adjective in the sentences

Asking questions,

Dialogue

1. English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott 2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 4

Theme: 2.A. Are you tidy or untidy?

Grammar: Singular and plural nouns

Vocabulary: things, in, on, under

Phonetics: final —s and —es

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-11,12

— learn and revise singular and plural noun

— use singular and plural nouns in practice

— speak about their own room

doing exercises,

working with new words

1.English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 5

Theme: 2.B. Made in America

Grammar theme: Adjectives

Vocabulary: Colors, adjectives, modifiers: very/really, quite

Phonetics: long and short vowel sounds

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-11,

ПК-12

— to classify the adjectives

— retell the text Made in America

-learn long and short vowel sounds

Questions, cluster

1.English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 6

Theme: 2.C. Slow down(feelings)

Grammar theme: Imperatives, Lets

Vocabulary: feelings

Phonetics: linking

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-11,

ПК-12

— guess the meaning of new vocabulary

— make up their own sentences

— speak about the dialogue

Dialogue,

Speaking

1.English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 7

Theme: 3.A Britain: the good and the bad

Grammar theme: Present Simple+,-.

Vocabulary: cook, dinner

Phonetics: third person

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-12

— learn about food

— to practice Present Simple+,-.

— retell the text; Britain: the good and the bad

Doing exercise, speaking

1.English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 8

Theme: 9 to 5

Grammar: Present Simple+,-.

Vocabulary: jobs

Phonetics: sounds

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

— learn about kinds of jobs

-do exercises in the present

— use new words while speaking about jobs

Doing exercises,

checking

1 English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 9

Theme: 3.C. love me, love my dog

Grammar theme Word order in questions.

Lexical theme: Question words

Phonetics: sentences stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-10,

ПК-11

— use new words in their speech

— talk about word order in questions

Questions, answers

1. English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 10

Theme:4 A. Family photos

Grammar theme: Possessive s. Whose…?

Vocabulary: family members

Phonetics: the letter o

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-11

— learn the Possessive s. Whose…?

-learn family members

-speak about the topic

Questions,

Speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 11

Theme: 4B From morning to night.

Grammar theme: Prepositions of time and place.

Lexical theme: My working day.

Phonetics: Sounds

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-11,

ПК-12

-learn and practice with prepositions of time and place

— speak about the topic

Speaking, writing

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 12

Theme:4C Blue zones

Grammar theme: position of adverbs, expressions of frequency

Lexical theme: What are their secrets?

Phonetics: Sounds

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

-learn expressions of frequency

— speak about true or false sentences

-retell the text

Doing exercise, discussion,

Speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 13

Theme: 5A. Vote for me

Grammar theme: cancant

Lexical theme :Dialogue What is your talent?

Phonetics: sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2,

ПК-3,

ПК-11,12

— make up sentences using the modal verb can, cant.

-learn verb phrases

— talk about their talent

Listening, Interview

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 14

Theme: 5.B A quit life?

Grammar theme: Present Cont Tense; be+verb+-ing

Lexical theme :Noisy family? Noisy neighbors?

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-10, 11,12

— learn new vocabulary

— make up sentences using the present continuous

— talk about their neighbors

Doing exercise, working with pictures

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 15

Theme:5.C A city for all seasons.

Grammar theme: Present Simple or Present Continuous

Lexical theme: The weather and seasons

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-12

-learn about the weather and seasons

— make up the sentences in the present simple or present cont.

-speak about all seasons

Ask and answer questions,

listening

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 16.

Theme: 6.A North African story

Grammar theme: object pronouns; me, you ,him

Lexical theme: The glass bottle

Phonetics: /ai/, /i/, /i:/

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

ПК-10,11

— learn new vocabulary

— to understand the usage of object pronouns

— speak about The glass bottle

Doing exercises,

ask and answer questions,

listening

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 17

Theme: 6.B The third Friday in June

Grammar theme: like+verb+-ing

Lexical theme: Good times and bad times

Phonetics: saying the date

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2

ПК-11,12

— learn new vocabulary with sentences

-make up their sentences using like +verb+-ing

— speak about their good times and bad times

speaking,

writing,

doing exercise

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 18

Theme:6.C Making music

Grammar theme: be or do?

Lexical theme: My music

Phonetics: giving opinions

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,11,12

— learn kinds of music.

-use be or do in the sentences

-speak about their favorite music

Doing exercises, speaking,

Listening

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 19

Theme:7A Selfies

Grammar theme: Past Simple of be

Lexical theme: Art

Phonetics: Sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2

ПК-3

ПК-11

— learn about Art and painting

— make sentences in the past simple

— speak about World Art

doing exercises,

quiz

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 20

Theme:7.B Wrong name, wrong place

Grammar theme: Past Simple regular verbs

Lexical theme: Travelling

Phonetics: -ed ending

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ЖК-2,

ПК-11,12

-learn three forms of regular verbs

-speak past time expressions

— talk about their last holiday

vocabulary,

speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 21

Theme:7.C Happy New Year

Grammar theme: Past simple: irregular verbs

Lexical theme: New Years Eve

Phonetics: sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

ПК-11

ПК-12

— learn irregular verbs

— use (go, have, get) in the sentences

— speak the holiday New Years Eve

complete the sentences,

vocabulary,

speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 22

Theme: 8A A murder mystery

Grammar theme: Past simple: regular and irregular

Lexical theme: The Travers murder

Phonetics: past simple verbs

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-11

ПК-12

-learn about the differences between regular and irregular verbs

— understand and retell the text

quiz,

listening,

speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 23

Theme: 8B A house with a history

Grammar theme: There is / there are , some / any /+ plural nouns

Phonetics: /еэ/ and /iэ/

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-11

ПК- 12

-learn constructions there is / there are, some / any +plural nouns in the sentences

— understand and retell the text

doing exercise,

dialogue,

listening,

speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary

Lesson 24

Theme:8C Room 333

Grammar theme: there was / there were

Lexical theme: Would you like to stay in room 333

Phonetics: silent letters

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

ПК-12

-learn prepositions: place and movement

— use there was there were in the sentence

— speak about the text

doing exercise,

reading,

speaking,

video listening

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 25

Theme: 9. A. My dinner last night

Grammar theme: countable/uncountable nouns, a / an, some/any

Lexical theme :Why I eat the same thing every day

Phonetics: the letters /ea/

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

ПК-10

— learn kinds of foods and drinks

— use a / an, some / any with nouns in the sentences

— speak about their meals a day

quiz,

doing exercise,

answering the questions with pairs

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 26

Theme: 9.B. White gold

Grammar theme: Quantifiers: how much/how many, a lot of, etc.

Lexical theme: Fascinating facts about sugar and salt

Phonetics: linking, /f/ and /s/

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-11,12

— learn how much/how many, a lot of

-make up sentence with how much / how many, a lot of

-speak about the text

doing exercise,

quiz,

vocabulary and pronunciation

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 27

Theme: 9.C. Facts and figures

Grammar theme: Comparative adjectives

Lexical theme: The most dangerous place in the world to cross the road

Phonetics: /э/sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-10,11

— learn and revise — /э/sentence stress

— work with exercises

— work with quiz

quiz,

reading,

speaking

English Fil Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

28 lesson

Theme: 10.A. The most dangerous places.

Grammar theme: Superlative adjectives

Phonetics: consonant groups

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,10

— learn superlative adjectives

— work with exercise

— speak about the most dangerous places in the world

doing exercise,

reading,

writing

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 29

Theme: 10.B. Five continents in a day

Grammar theme: be going to (plans) future time expressions

Phonetics: sentence stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3

ПК-11

— learn be going to (plans) future time expressions

— complete holiday phrases with a verb from the list

— make up a dialogue using sentence stress

working with a map,

listening,

speaking

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Lesson 30

Theme: 10.C. The fortune teller

Grammar theme: be going to (predictions)

Lexical theme: It is written in the cards

Phonetics: Word stress

Competence

Objectives

SWAT:

Ways of reaching the objectives

Literature

ПК-3,

ПК-12

— learn be going to (predictions)

-match the cards and verb phrases

— speak about the text and answer the questions

doing exercises, reading,

video listening

English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)-2021

2. English-Russian dictionary Muller

Читайте также:  Презентация-игра по английскому языку на тему: "Thanksgiving day"

Lesson 1

Theme: Welcome to the class

Grammar theme: to be+

Lexical theme: dialogue: Nice to meet you

Pronunciation: vowels sounds, word stress

Objectives of the lesson:

SWAT:

— use to be+ in the sentences

-learn days of the week, numbers 0 to 20.

-speak about themselves

Pre-activity:

Answer the questions:

1. How many letters are in English?

2.What is your name?

3.How old are you?

4.Where are you from?

Activity:

1. to be + in the Present

Рronouns

Present

I

Am

You

Are

She, He, It

Is

We

Are

You

Are

They

Are

to be in the present

I am a student we are students

You are a student you are students

She, he, it is a student they are students

She, he, it will be a student they will be students

For example: to be in the present

I am a student we are students

You are a student you are students

She, he, it is a student they are students

Listening and speaking p-6

Vowel sounds

Listen and read. Match the sound pictures to the words. Then listen and repeat.  

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Post activity:

Answer the questions

a) How many vowels and consonants are in English?

b) How many students are there are in your class?

c) How many days are there in a week?

Vowels : A,E, I, O, U,Y and consonants: 20

Numbers: 1-20, 1-One, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine, 10-ten,11-eleven, 12-twelve, 13-thirteen, 14-fourteen, 15-fiveteen, 16-sixteen,17-sesventeen, 18-eighteen, 19-nineteen, 20-twenty

Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 2

Theme: 1B. One world

Grammar: Verb Be-,?.

Vocabulary. Countries, numbers, 21-100

Pronunciation. Consonant nouns word stress

SWAT:

Objectives of the lesson:

— learn and revise to be-,?.

— understand and speak about numbers.

-discuss about countries and nationalities, languages

Pre-Activity:

Answer the questions:

a) How many auxiliary verbs do you know? What are they?

b) How do you say your country in English?

c) Where do your family live?

d) How many members are there in your family?

Activity:

1. to be -, ? in the Present

Pronouns

Present

Past

Future

I

Am not

Was not

Will, not

You

Are not

Were not

Will not

She, He, It

Is not

Was not

Will not

We

Are not

Were not

Will, not

You

Are not

Were not

Will not

They

Are not

Were not

Will not

For example: to be in the present

Am I a student? Are we students?

Are a student? Are you students?

Is She, he, it a student? Are they students?

Countries & continents

Complete the sentences. Then listen and check.

Australia Africa Asia North America

South America Europe

Англис тили предмети

1.  Brazil and Argentina are countries in ___________ .

2.  China is a country in ___________ .

3.  Egypt is a country in ___________ .

4.  Sydney and Melbourne are cities in ___________ .

5.  The USA and Mexico are countries in ___________ .

6.  France, Germany and Switzerland are countries in ___________ .

Read and listen. Then say and record. 

1. She’s Scottish, not Irish.

Англис тили предмети

2.Is Jane German?

Англис тили предмети

3.Is she Polish or Russian?

Англис тили предмети

4.Gregor is Greek.

Англис тили предмети

5.Jo is Japanese.

Англис тили предмети

6.Is Charles Czech or French?

Англис тили предмети

Post-Activity:

1.Working with grammar Ex:3 complete the chart

Read the text again. Choose the correct answers.

People of the world

Yin

Yin is 19 and he’s a student. Yin is Chinese. He’s from Shanghai, a big city in the east of China.

Moira

Moira is an English teacher and she’s 28. Moira is Irish. She’s from Galway, a city in the west of Ireland.

Fadil

Fadil is Egyptian. He’s from Alexandria, an important city in the north of Egypt. Fadil is 25 and he’s a receptionist in a hotel.

  1. Moira is a teacher. 5.Yin is from Asia.

  1. True True

  2. False False

  1. Fadil is a student. 6.Fadil is nineteen.

  1. True True

  2. False False

  1. Moira is twenty-eight. 7.Yin is twenty-eight.

  1. True True

  2. False False

  1. Yin is a teacher. 8.Moira is British.

  1. True True

  2. False False

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 3

Theme: 1.C.What is your @mail?

Grammar: Possessive adjectives: my, your e.t.c.

Vocabulary: Classroom language

Pronunciation: the alphabet, sentence stress

Objectives of the lesson:

SWAT:

learn @mail and internet.

— use possessive adjective in the sentences

— match the words and pictures

Pre-Activity:

Answer the questions:

  1. do

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. Class

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. go

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. two

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. Close

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. answer

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. Poland

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. school

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

  1. France

  1. /əʊ/

  2. /uː/

  3. /ɑː/

Англис тили предмети

a) What is your first name?

b) What is your surname?

c) What is your @mail ?

Activity:

possessive adjectives

EXAMPLE

Im Italian. My family are from Rome.

Youre in class 1. This is your classroom.

Hes the director. His name is Michael.

Shes your teacher. Her name is Tina.

Its a language school. Its name is English House.

Were an international school. Our students are from Europe and Asia.

Theyre French students. Their names are Luc and Marie.

FORM

 1. We use possessive adjectives for people and things.

              My  family are from Italy. My  car is German.

 1. his = of a man, her = of a woman, its = of a thing.

 2. their = of people or things.

 3. Possessive adjectives don’t change with plural nouns.

             our students  NOT  ours students

English house language school p-11

The alphabet

Listen. Choose the letter that you hear. Then listen again and repeat.

1.

  1. L

  2. E

Англис тили предмети

2.

  1. G

  2. J

Англис тили предмети

3.

  1. K

  2. Q

Англис тили предмети

4.

  1. C

  2. S

Англис тили предмети

5.

  1. B

  2. V

Англис тили предмети

6.

  1. M

  2. N

Англис тили предмети

7.

  1. V

  2. W

Англис тили предмети

8.

  1. U

  2. Y

Англис тили предмети

/əʊ/, /uː/, /ɑː/

Listen and read. Match the word to the correct sound. Then listen and repeat. 

Post-Activity:

Exercise 1-C. a. p-125

Match the pictures to the correct student phrases. Then listen and check.

1.

 1. Can I have a copy, please?

 2. How do you say gato in English?

 3. What page is it?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

2.

  1. Sorry, can you repeat that, please?

  2. Can you help me, please?

  3. How do you spell it?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

3.

 1. What page is it?

 2. I don’t know.

 3. Sorry I’m late.

Англис тили предмети

Англис тили предмети

4.

 1. How do you say gato in English?

 2. Sorry, can you repeat that please?

 3. I don’t understand.

Англис тили предмети

Англис тили предмети

5.

 1. Can I have a copy, please?

 2. Sorry I’m late.

 3. Can you help me, please?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

6.

 1. What page is it?

 2. I don’t understand.

 3. How do you spell it?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

7.

 1. Sorry, can you repeat that, please?

 2. I don’t know.

 3. Can I have a copy, please?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

8.

 1. Sorry I’m late.

 2. How do you spell it?

 3. How do you say gato in English?

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 4

Theme: Are you tidy or untidy?

Grammar: Singular and plural nouns

Vocabulary: things, in, on, under

Pronunciation: final —s and —es

Objectives of the lesson:

— learn and revise singular and plural noun

— use singular and plural nouns in practice

— speak about their own room

Pre-Activity:

Answer the questions:

a) Do you have a room?

b) What do you have in your room?

c) Is it tidy or untidy?

Activity:

2A singular and plural nouns

a/an, plurals

EXAMPLES

singular nouns            plural nouns

It’s a book.                     They’re books.

It’s a watch.                   They’re watches.

It’s a diary.                     They’re diaries.

It’s an umbrella.           They’re umbrellas.

It’s an identity card.     They’re identity cards.

FORM

We use a / an with singular nouns.
We use an with a noun beginning with a vowel (a, e, i, o, u).
We use a with nouns beginning with u or eu when the sound = /juː/, e.g. a university, a euro.
We don’t use a / an with plural nouns.
They’re books. NOT They’re a books.

regular plurals

Singular        Plural            Spelling

a book            books            add —s

a key               keys     

a watch          watches        add —es after ch, sh, s, x

a box              boxes         

a country       countries      consonant + y ies     

regular plurals

Singular        Plural            Spelling

a book            books            add —s

a key               keys     

1. bags

Англис тили предмети

2.watches

Англис тили предмети

3.chargers

Англис тили предмети

4.tablets

Англис тили предмети

5.pages

Англис тили предмети

6.laptops

Англис тили предмети

7.boxes

Англис тили предмети

8.tickets

Англис тили предмети

9.sunglasses

Англис тили предмети

10.umbrellas

Англис тили предмети

a watch          watches        add —es after ch, sh, s, x

a box              boxes         

a country       countries      consonant + y ies     

Look at the board. Answer the questions

-We use the when we know which board, questions

Exercises: 1.

Singular plural

1___ a photo _______________

2___window _______________

3___key ______________

4___identity card ____________

5___country _________

6___exercise _____________

7__person ____________

8___e mail _____________

9___box ______________

Match the words and photos p-151

Final -s and —es Read and listen. Then say and record.

Post-Activity:

Exercise 2: pen Its a pen

Buses Theyre buses

 1. Children ______________________

 2. Purse ___________________

 3. Men _____________

 4. Umbrella ___________________

 5. Sunglasses ____________________

 6. Charger __________________

 7. Coin _______________

 8. Egg _______________

Look at the photos. Complete the sentence with in, on, under p-15

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson5

Grammar theme: Adjectives

Lexical theme: Made in America

Pronunciation:: long and short vowel sounds.

Objectives of the lesson:

learn adjectives and make their own sentences

-understand the text British and American English

-mark the sentences T (true) F (false)

Answer the questions:

Pre-activity:

a) What is the adjective?

b) What degrees of adjectives do you know?

c) When do we use adjectives?

Activity:

EXAMPLES

1 The White House is in Washington DC.

   It’s a beautiful picture.

   It’s an old book.

2 They’re blue jeans.

   We’re new students.

3 He’s strong.

   We aren’t rich.

4 She’s quite famous.

   It’s a very big city.

   We’re really tired.

FORM

1 Adjectives go before a noun.

It’s a beautiful picture. NOT It’s a picture beautiful

If an adjective begins with a vowel in an adjective + noun phrase, we use an

It’s an old house. NOT It’s a old house.

2 Adjectives don’t change before a plural noun.

They’re blue jeans. NOT  They’re blues jeans.

3 We also use adjectives after the verb be. The word order is:

[+] and [—]: subject + be + adjective, e.g. 

My car’s new. The computer isn’t cheap.

[?]: be + subject + adjective, e.g.

Is your car new? Is the computer cheap?

4 We often use very, really and quite before adjectives.

a He’s very (or really) tall. (2 m)

b He’s quite tall. (1.8 m)

c He isn’t very tall. (1.6 m)

Tasks: to read the text. British and American English the same but different

British and American people speak the same language, English but with some small differences

Vocabulary. Same words are different in American English., for Example they say ZIP coda, not postcode, vacation not holiday. And cell phone not mobile phone. Some words have different meanings. For example: In British English a purse is a thing where women have their money and credit cards. In American English a purse is a womans bag.

Colour, favour, and other words that end in our in British English end in —or in American English. Centre, theatre, and other words that end in —tre in British English end in —ter in American English.

There are same small differences, especially prepositions American and British English. American accents and British accents are very different. When on American starts speaking. British people know he or she is American and vice verse.

Long and short vowel sounds

Listen to the words and sounds. Write the two missing words you hear for each sound. Check your answers, then listen and repeat.

1.  fish /ɪ /    ___________ ___________

Англис тили предмети

2. tree /iː/     ___________ ___________

Англис тили предмети

3.cat /æ/     ___________ ___________

Англис тили предмети

4.car /ɑː/    ___________ ___________

Англис тили предмети

5.clock /ɒ/     ___________ ___________

Англис тили предмети

6.horse /ɔː/    ___________ ___________

Англис тили предмети

7.bull /ʊ/     ___________ ___________

Англис тили предмети

8.boot /uː/    ___________ ___________

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Post-Activity:

2B. a. p-127

Complete the colourse listen and check. 2.6 p-16

Mark the sentences T ( true) or F (false)

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 6

Grammar theme: Imperatives .Iets

Lexical theme:Slow down (feelings )

Pronunciation:Lingking

Objectives of the lesson

SWAT:

-learn imperatives, lets and make up sentences

-match the words and pictures (feelings)

-listen and speak the end of the story

Pre-activity:

Answer the questions:

a)How do you understand imperatives?

b) What kind of emotions do you know?

c)How do you feel now?

Activity:

2C  imperatives

EXAMPLES

Open the door. Turn right.

Don’t worry. Don’t stop.

Be quiet, please. Please sit down.

FORM

We use imperatives to tell somebody to do (or not do) something.
[+] imperatives = verb (infinitive).
   [—] imperatives = dont + verb (infinitive).

We add please to be polite.
Open the door, please.

We often use be + adjective in imperatives, e.g. Be quiet., Be careful., etc.

We dont use a pronoun with imperatives.
Be quiet.  NOT  You be quiet.Exercises

1.  It’s very cold in here. __________ the window. (close / go / open)

2.  There’s a good programme on TV. __________ it. (have / listen / watch)

3.  There’s a café there. __________ and have a coffee. (be / drive / stop)

4.  I’m hungry. __________ a sandwich. (go / have / give)

5.  The Queen’s Hotel is 10 miles from here. __________ there. (be / go / do)

6.  I’m bored. __________ to the radio. (be / listen / turn off)

Англис тили предмети

Lisa Dont turn left!Turn right!

John Its left,I m sure.

Lisa No ,it isnt!

John Yes, it is !

Lisa No ,it isnt!This is wrong!

John Oh no

2 John Im thirsty.Wheres the water?

Lisa Sorry, its empty

John Empty?

Lisa Yes ,empty.Lets stop at a café. Alfias hungry.

John Ok

Dialogue p.19

Linking / connected speech

Write the opposite adjective. Listen and check.

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ , _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

Post activity:

Grammar bank 2C a) p.127

Vocabulary.Match the words and pictures. p.18

Answer the questions using the feelings: angry ,hungry, thirsty,bored,happy,sad,tired cold, hot, stressed,worried,frigtened

a)Whats the matter ?

b) Im thirsty! Where is the water?

c) I am angry! How do you feel?

d)Dont smoke here!Who is smoking?

2.13 Listening

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson7

Grammar theme:Present simple+,-

Lexical theme: 3.A Britain:the good and the bad

Pronunciation: third person-s

Objectives of the lesson:

SWAT

— learn about food

— to practice Present Simple+,-.

— retell the text; Britain: the good and the bad

Pre-activity:

Answer the question:

a) What is the present simple tense?

b) What do you usually do in the morning?

c) What do you do after classes?

Activity:

Grammar Bank

3A present simple [+] and [—]

EXAMPLES

I speak English.

British people like gardens.

My mother cooks fantastic food.

I don’t drink tea.

We don’t live in a house with a garden.

He doesn’t play the guitar.

FORM

[+]

I / you / we / you / they work

he / she / it works

[—]

I / you / we / you / they don’t work

he / she / it doesn’t work

 1. We use the present simple for things that are generally true or are habits.

 2. Contractions: don’t = do not, doesn’t = does not.

 3. To make negatives we use don’t / doesn’t + verb (infinitive). He doesn’t work. NOT He doesn’t works.

1.  (+) You __________ Arabic very well. (speak)

2.  (-) I __________ games on my phone. (play)

3.  (+) Julia __________ a new laptop. (need)

4.  (-) We __________ to music in the car. (listen)

5.  (-) My friend __________ fast food. (eat)

6.  (+) Oliver __________ in a flat. (live)

7.  (+) They __________ housework at the weekend. (do)

8.  (-) She __________ on Saturdays. (work)

Англис тили предмети

What foreigners who live in Britain think p-23

Third person —s

Read and listen. Then say and record.

 1. cooks

  1. /s/

  2. /z/

  3. /ɪz

Англис тили предмети

 1. does

  1. /s/

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. closes

  1. /s/

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. Goes

  1. /s/

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. finishes

  1. /s/ 

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. speaks

  1. /s/ 

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. Rains

  1. /s/

  2. /z/

  3. /ɪz

Англис тили предмети

 1. drinks

  1. /s/ 

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. watches

  1. /s/ 

  2. /z/

  3. /ɪz/

Англис тили предмети

 1. Has

  1. /s 

  2. /z/

  3. /ɪz

Англис тили предмети

Post-activity:

Ex3A .a p-129

3.1 Listen and match the sounds and verb phrases

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 8

Grammar theme: Present simple ?

Lexical theme:B 9 to 5

Pronunciation: /ɜː/ and /ə/

Objectives of the lesson

SWAT

— learn about kinds of jobs

-do exercises in the present

— use new words while speaking about jobs

Pre- activity;

Answer the questions:

a)Do you like your job?

b) What kind of professions do you know?

c) What is your father`s job?

Activity:

Grammar Bank

3B present simple [?]

EXAMPLES

Do you live in New York?’ ‘No, I don’t.’

Does he work at night?’ ‘Yes, he does,’

FORM

We use do (or does with he, she, it) + infinitive to make questions.
The word order for present simple questions is ASI = Auxiliary verb (do, does), Subject (I, you, he, she, etc.), Infinitive (work, live, etc.)

1.  __________ she have any qualifications?

2.  __________ you speak a foreign language?

3.  __________ your dad cook?

4.  __________ Jamie play the guitar?

5.  __________ school children wear a uniform?

6.  __________ she speak German?

7.  __________ you need a new phone?

8.  __________ he drive fast?

Англис тили предмети

Listen and check p-24 He works at night, bur she works during the day

/ɜː/ and /ə/

Listen and read. Then match the word to the correct sound. Listen and repeat. 

 1. Actor

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. driver

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. Nurse

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. doctor

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. Journalist

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. builder

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. work

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

 1. thirty

  1. /3:/

  2. /ə/

Англис тили предмети

Post — activity:

Complete the sentences with a job from the List .

(actor, administrator, police officer, receptionist ,teacher)

1.A———works in the street, or in a police station.

2. An———works in a theatre.

3.A———-works in a school.

4.A————works in a hotel.

5.An ———works in an office

Ex. 3 A. a p-129

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 9

Grammar theme: word order in questions

Lexical theme: Love me,Love my dog

Pronunciation: Sentence stress

Objectives of the lesson:

SWAT

— use new words in their speech

— speak about word order in questions

— put the words in order to make the questions

Pre- activity:

Answer the questions:

a) What question words do you know?

b) What kinds of questions do you know?

c) What is the sentence stress?

Activity:

C word order in questions

Questions with other verbs

EXAMPLES

Do you live near here?

Does your mother know?

What do you do?

Where does he live?

How many children do you have?

What kind of music does she like?

How do you spell your surname?

FORM

 1. The word order for present simple questions with do and does is ASI (Auxiliary, Subject, Infinitive), e.g. Do you live near here? or QuASI (Question word, Auxiliary, Subject, Infinitive), e.g. Where does he live?

We often use question phrases beginning with What, e.g. What colour …?, What time …?,

etc.

1.  what / your address __________________ ?

2.  you / happy __________________ ?

3.  how old / your teacher __________________ ?

4.  your job / interesting __________________ ?

5.  which room / we in __________________ ?

6.  I / late __________________ ?

7.  where / my glasses __________________ ?

8.  your parents / doctors __________________ ?

Англис тили предмети

3.18 Listen and comlete the questions p-26

3. a Complete the question word or phrases

____________________________________________________________________________

How many, what, what kind of, when, where, which, who,why

____________________________________________________________________________

1.What phone do you have?

I have a Samsung

2.___________brothers and sisters do you have?

I have to sisters

3.________________do you prefer ,cats or dogs?

Cats,I think.

4._______________________do you work?

In a restaurant in the city centre.

Sentence stress

Read and listen. Then say and record.

1.What phone do you have?

Англис тили предмети

2.How old are you?

Англис тили предмети

3.How many brothers and sisters do you have?

Англис тили предмети

4.Which do you prefer, Saturdays or Sundays?

Англис тили предмети

5.When do you have English classes?

Англис тили предмети

6.What kind of films do you like?

Англис тили предмети

7.Where do you live?

Англис тили предмети

8.Who’s your favourite actor?

Англис тили предмети

9.Why do you like him?

Англис тили предмети

Post-Activity:

Exercise:3 C (a,b) p- 129

Question words

Choose the correct question word to complete the questions. Then listen and check.

1.  ‘ Why / What / Where do you live?’ ‘I live in the city centre.’

2.  ‘ Which / How many / What kind of cats do you have?’ ‘I have three cats.’

3.  ‘ When / What / Who s your favourite singer?’ ‘Taylor Swift.’

4.  ‘ Which / What / Why do you like her?’ ‘Because she’s a great singer.’

5.  ‘ How many / What kind of / Who films do you like?’ ‘I like action films.’

6.  ‘ Why / When / Where do you go to the cinema?’ ‘I go on Wednesday evenings.’

7.  ‘ What / When / Where car do you have?’ ‘I have a Tesla.’

8.  ‘ Who / Which / Why do you prefer, Chinese or Japanese food?’ I prefer Japanese food.’

Англис тили предмети

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 10

Grammar theme:Possessives,Whose….?

Lexical theme: .A Family photos

Pronunciation: /^/ the letter o

Objectives of the lesson:

SWAT:

— learn the Possessive s. Whose…?

— learn family members

— speak about the topic

Activity:

Grammar Bank

4A possessive s, Whose …?

EXAMPLES

1 He’s Brad Pitts brother. It’s Jamess laptop.

2 It’s my parents’ car.

3 Whose is this bag?’ ‘It’s Marias.

4 The end of the film is fantastic. I live in the city centre.

FORM

1 We use a person + s to talk about family and possessions.

He’s Brad Pitts brother. NOT He’s the brother of Brad Pitt.

2 With regular plural nouns we put the ‘ after the s.

It’s my parents’ car. NOT It’s my parent’s car.

 1. With irregular plural nouns, e.g. children, men, we use s, e.g. the children’s room, men’s clothes.

3 We use Whose …? to ask about possession.

We can ask Whose is this bag? OR Whose bag is this?

We can answer It’s Maria’s bag. OR It’s Maria’s.

4 We don’t usually use a thing + s, e.g. the end of the class NOT the class’s end, the city centre NOT the city’s centre.

 1. It’s my mother’s birthday / mothers’ birthday .

 2. That’s her parents’ house / parent’s house .

 3. These are children’s books / childrens’ books .

 4. Whos / Whose phone is this?

 5. Those are the students’ desks / the student’s desks

 6. That’s Anne’s bag / Annes’ bag .

 7. Whos / Whose Kevin’s girlfriend?

 8. Those are women’s sunglasses / womens’ sunglasses .

Англис тили предмети

Read the article. Now do you know who Doug`s brother is ?Does he like having a famous brother? P-30 /ʌ/, the letter o

Read and listen. Then say and record.

 1. Come

  1. /ɒ/

  2. /əʊ/

  3. /ʌ/

  4. /uː/

Англис тили предмети

 1. do

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. doctor

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. don’t

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. Go

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. job

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. Money

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. who

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1. Model

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1.  home

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

 1.  One

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː

Англис тили предмети

 1.  strong

 1. /ɒ/

 2. /əʊ/

 3. /ʌ/

 4. /uː/

Англис тили предмети

Post activity:

 Complete the sentences with the correct family words. Listen and check.

children stepmother sister-in-law grandparents

mother-in-law stepfather parents partner

parents-in-law couple

Англис тили предмети

1.  My father and my mother are my ___________ .

2.  My wife’s mother and father are my ___________ .

3.  My grandfather and my grandmother are my ___________ .

4.  My son and my daughter are my ___________ .

5.  A husband and wife are a ___________ .

6.  My wife’s mother is my ___________ .

7.  My husband’s sister is my ___________ .

8.  My mother’s new husband is my ___________ .

9.  My father’s new wife is my ___________ .

10.  The person I’m in a relationship with is my ___________

4 A. possessive`s, Whose…? P-13

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 11

Grammar theme: Prepositions of time ( at, in, on) and place ( at, in,to)

Lexical theme: From morning to night.

Pronunciation: Lingking

Objectives of the lesson

SWAT

— learn and practice with prepositions of time and place

— speak about the topic

— listen and number the phrases 1-6

Pre- activity;

Answer the questions:

a)How do you understand imperatives?

b) What kind of emotions do you know?

c)How do you feel now?

Activity:

Grammar Bank

4B prepositions of time (at, in, on)

EXAMPLES

in                            on                                 at

the morning          Monday (morning)    three o’clock

the afternoon       1 January                     midday / midnight

the evening                                                 lunchtime

the summer                                                night

December                                                   the weekend

2018                                                             Christmas

FORM

 1. We use in for parts of the day, seasons, months and years.

 2. We use on for days and dates.

 3. We use at for times of the day, night, the weekend and festivals.

1.  My father works at / on / in the weekend.

2.  Bye! See you at / on / in Monday.

3.  It’s cold at / on / in night.

4.  My birthday is at / on / in September.

5.  He starts his new job at / on / in 1st March.

6.  We have English classes at / on / in Tuesday mornings.

7.  They watch TV at / on / in the evening.

8.  The museum closes at / on / in 5.30.

Англис тили предмети

Prepositions — place

Read Grammar Bank 4B. Then complete the sentences with at, in or to. Listen and check.

Grammar Bank

4B prepositions of place and movement

EXAMPLES

1 He has lunch at work.

   He works in an office.

2 He goes to work at 8.00.

FORM

1 We use at and in for place.

 1. We use at + work, home, school, university.

 2. We use in + other places, e.g. a flat, an office, a room, etc.

 3. We can use in or at with some public places, e.g. a restaurant, the cinema, etc. 

On Saturdays he usually has lunch in / at a restaurant.

2 We use to for movement or direction.

She goes to the gym. NOT She goes at the gym.

We don’t use to before home.

go home NOT go to home

1.  They live ___ an old house.

2.  It’s a lovely day. Let’s go ___ the beach.

3.  Sorry, John isn’t here. He’s ___ work.

4.  Beth isn’t ___ home. She’s on holiday.

5.  The children go ___ school by bus.

6.  She works ___ a shop.

7.  We go ___ the cinema at the weekend.

8.  Do you drive ___ university or do you go by bus?

Англис тили предмети

a. Read the article. Use the glossary to help you. How do you think Marjan feels at the end of typical day? P- 32

Linking / connected speech

Write the opposite adjective. Listen and check.

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ , _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

 1. _________ _________ _________ _________ .

Англис тили предмети

Post-Activity:

Linking

Read and listen. Then say and record. Try to link the connected words.

1.I get_up_at seven.

Англис тили предмети

2.I have_a shower.

Англис тили предмети

3.I go to work.

Англис тили предмети

4.I have_a sandwich for lunch.

Англис тили предмети

5.I get home_at six.

Англис тили предмети

6.I make the dinner.

Англис тили предмети

7.I go to bed_at ten.

Англис тили предмети

8.What_a life!

Англис тили предмети

4 B. Complete with at, in,or on. P-131

Literature:

1English File 2. Raymond Literature:Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

of English. 2019

Lesson 12

Theme: 4C Blue Zones

Grammar theme: Position of adverbs, expressions of frequency.

Lexical theme: What are their secrets?

Pronunciation: the letter h

Objectives of the lesson:

SWAT

— learn expressions of frequency

— speak about true or false sentences

— retell the text

Pre-activity:

Answer the questions

a) What is a preposition of time?

b) What is a preposition of place?

c) What time did you get up in the morning?

d) Do you do morning exercises?

Activity:

Grammar Bank

4C position of adverbs, expressions of frequency

EXAMPLES

1 I always watch TV in the evening.

   Do you usually sleep eight hours a day?

   She sometimes does sport.

   She doesn’t often go to bed late.

2 They’re hardly ever late.

   He isn’t often stressed.

   Are you usually in this classroom?

3 I have English classes twice a week.

   She doesn’t work every day.

FORM

1 We use adverbs and expressions of frequency to say how often you do something.

How often do you cook?’ I cook every evening.’

 1. Adverbs of frequency go before the main verb.

 2. In negative sentences, the adverb of frequency goes between don’t / doesn’t and the verb.

2 Adverbs of frequency go after  be in [+] and [—] sentences. In [?] with be the adverb goes after the subject.

 1. We use a [+] verb with hardly ever and never.

He’s never stressed. NOT  He isn’t never stressed.

3 Expressions of frequency usually go at the end of a sentence or verb phrase.

1.  We always speak / speak always English in class.

2.  I don’t watch often / don’t often watch TV.

3.  Alfie and Matt are always / always are hungry.

4.  Do you drive normally / normally drive to work?

5.  Sara isn’t usually / usually isn’t late.

6.  My husband never does / does never exercise.

7.  Are sometimes you / Are you sometimes tired at the end of the day?

8.  Her children hardly ever eat / eat hardly ever vegetables.

Англис тили предмети

A. Read the text about teenagers in the USA. Are teenagers in your country similar? P-34

The letter h

Read and listen. Then say and record.

1.Harry’s a hairdresser.

Англис тили предмети

2.He hardly ever has breakfast.

Англис тили предмети

3.He’s often in a hurry.

Англис тили предмети

4.He usually has half an hour for lunch.

Англис тили предмети

5.He often has a hamburger for dinner.

Англис тили предмети

6.Harry isn’t very healthy.

Англис тили предмети

Post-activity: Months

Listen and write the months you hear.

1. _____________

Англис тили предмети

2. _____________

Англис тили предмети

3. _____________

Англис тили предмети

4. _____________

Англис тили предмети

5. _____________

Англис тили предмети

6. _____________

Англис тили предмети

7. _____________

Англис тили предмети

8. _____________

Англис тили предмети

9. _____________

Англис тили предмети

10. _____________

Англис тили предмети

11. _____________

Англис тили предмети

12. _____________

Англис тили предмети

a. Put the adverb of frequency in the correct place in the sentence.

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 13

Theme: 5A. Vote for me!

Grammar theme: Can cant

Lexical theme: Whats your talent?

Pronunciatin: sentence stress

Objectives of the lesson:

SWAT

-to use modal verbs cancant

-to enlarge their speaking skills

— to work individually.

Pre-activity

Can +infinitive has different meanings:

 1. I can (sing) =I know how to.

I cant (dance) = I dont know how to.

 1. I can (come) = Its possible for me.

I cant (come) = Its not possible for me.

 1. You can (park here) =Its OK. Its permitted.

Can I (open the window)? = Is it OK if I do it?

Activity:

Grammar Bank

5A can / can’t

EXAMPLES

1  I can sing, but I can’t dance.

2  I can come on Tuesday, but I can’t come on Wednesday.

3  You can park here. You can’t park there.

4  Can you help me? Can I open the window?

FORM

 1. can + infinitive has different meanings:

1  I can (sing) = I know how to.

    I can’t (dance) = I don’t know how to.

2  I can (come) = It’s possible for me.

    I can’t (come) = It isn’t possible for me.

3  You can (park here) = It’s OK. / It’s permitted.

    You can’t (park there) = It isn’t OK. / It isn’t permitted.

4  Can you (help me)? = Please do it.

    Can I (open the window)? = Is it OK if I do it?

 1. can and can’t are the same for all persons (I, you, he, etc.).

NOT  He cans.

 1. Contraction: can’t = cannot.

 2. We don’t use to after can

I can swimNOT I can to swim.

come      go       meet      park      play      speak       swim      take

Англис тили предмети

1.  She _________ French, but not Spanish.
2.  The road is closed. We _________ that way.
3.  My boyfriend likes music, but he _________ the guitar.
4.  The hotel has a car park. We _________ there.
5.  We _________ to your party. We’re on holiday that week.
6.  I’m free tomorrow. I _________ you after work.
7.  It says ‘No cameras’. We _________ photos here.
8.  The beach has a green flag today. We _________ in the sea today.

can / can’t (?)

Read Grammar Bank 5A. Then rewrite the questions with can or can’t. Listen and check.

Grammar Bank

5A can / can’t

EXAMPLES

1  I can sing, but I can’t dance.

2  I can come on Tuesday, but I can’t come on Wednesday.

3  You can park here. You can’t park there.

4  Can you help me? Can I open the window?

FORM

 1. can + infinitive has different meanings:

1  I can (sing) = I know how to.

    I can’t (dance) = I don’t know how to.

2  I can (come) = It’s possible for me.

    I can’t (come) = It isn’t possible for me.

3  You can (park here) = It’s OK. / It’s permitted.

    You can’t (park there) = It isn’t OK. / It isn’t permitted.

4  Can you (help me)? = Please do it.

    Can I (open the window)? = Is it OK if I do it?

 1. can and can’t are the same for all persons (I, you, he, etc.).

NOT  He cans.

 1. Contraction: can’t = cannot.

 2. We don’t use to after can

I can swimNOT I can to swim.

A. Can you remember these verb phrases for things people do in their free time? P-38

Sentence stress

Listen and choose the sentence you hear.

1.

  1. I can sing.

  2. I can’t sing.

Англис тили предмети

2.

  1. She can’t dance very well.

  2. She can dance very well.

Англис тили предмети

2.

  1. She can’t dance very well.

  2. She can dance very well.

Англис тили предмети

3.

  1. He can’t cook.

  2. He can cook.

Англис тили предмети

4. I can come to the meeting.

  1. I can’t come to the meeting.

Англис тили предмети

5.

  1. You can’t park here.

  2. You can park here.

Англис тили предмети

6.

  1. I can drive.

  2. I can’t drive.

Англис тили предмети

Post-aactivity:

 Listen to the verb phrases in the box. Match the verb phrases to the correct pictures.

sing a song  see a film meet a friend run a race

hear a noise buy a newspaper paint a picture call a taxi

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

a. Complete the sentences with can or can`t and the verbs. P-133

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 14

Theme: A quiet life?

Grammar theme: Present Continuous Tense be+verb+ing

Lexical theme: Noisy family? Noisy neighbours?

Pronunciation: [n]

Objectives of the lesson:

SWAT

-to use the present continuous tense be+verb+ing

-to know the meanings of new words

— to know the meanings of new words.

Pre-activity:

Answer the questions

What is a present continuous tense?

Activity:

Grammar Bank

5B present continuous

EXAMPLES

They’re having a party next door.

Oh no! The baby’s crying.

It’s raining.

A What are you doing?

B I’m waiting for my brother.

FORM

[+]

I having a party.

You / We / Theyre  having a party.

He / She / It having a party.

[—]

Im not having a party.

You / We / They aren’t having a party.

He / She / It isn’t having a party.

 1. We use the present continuous for things that are happening now / at the moment.

 2. At the moment can mean around now.

Im reading a good book at the moment. (= not exactly now).

 1. We also use the present continuous with longer periods of time, e.g. today, this week, this month. The present continuous emphasizes that the action is temporary, not a habit.

Im working at home this week because my daughter isn’t very well.

Spelling rules for —ing forms

infinitive            verb + -ing                spelling

cook                     cooking                      + —ing

dance                   dancing                     no e + —ing

swim                    swimming                 one vowel + one consonant                                                                                                      = double consonant + -ing

1.  Matt’s in his room. He ___________ to music. (listen)

2.  They ___________ their homework. They’re talking. (not do)

3.  I can’t talk now. I ___________ . (drive)

4.  Joe and Anna aren’t at home. They ___________ tennis. (play)

5.  Emily ___________ . She’s on the phone. (not study)

6.  You ___________ . What’s wrong? (cry) 

7.  I ___________ TV. I’m reading a book. (not watch)

8.  They’re late. That’s why they ___________ . (run)

Англис тили предмети

a. Are your family or neigbours noisy? Answer the questions 1-4 with partner. /ŋ/

Listen and read. Then match the word to the correct sound. Listen and repeat.

  1. pink

  1. /n/

  2. /ŋ/

Англис тили предмети

  1. windy

  1. /n/

  2. /ŋ/

Англис тили предмети

  1. pencil

  1. /n/

  2. /ŋ/

Англис тили предмети

  1. Wrong

  1. /ŋ/

  2. /n/

Англис тили предмети

  1. going

  1. /n/

  2. /ŋ/

Англис тили предмети

  1. twenty

  1. /ŋ/

  2. /n/

Англис тили предмети

  1. Thanks

  1. /ŋ/

  2. /n/

Англис тили предмети

  1. paint

  1. /n/

  2. /ŋ/

Англис тили предмети

Post-activity:

Tasks: Doing exercises. 5B. b. Put the verbs in brackets in the present continuous.

A: Hello Tina. Where are you?

B: Im in Brizol. Im visiting ( visit) my parents.

I___________ (stay) with them for a week.

What ____ you _____________________(do)?

A: I_____________(look for) a job. At the moment

I ____________(look) at job adverts online.

B: Good luck! _________ you still ________(live) with your parents?

A: Yes. But Im not at home really, Im usually at my girlfriends flat.

B: What _______ she ___________(do) now?

___________ she still _________(study) drama?

A: No, she _______________ (work) in a café, but she_______ (not enjoy) it much.

She _______________________(look for) a job as an actress.

B: Well, maybe we can all have a drink together next week.

A: Good idea. On Friday?

Noise: verbs and verb phrases

Complete the sentences with the verbs in the box. Then listen and check.

have argue bark practice have

make play cry

Англис тили предмети

1.  My neighbours __________ noisy parties at the weekend.

2.  Couples often __________ about money.

3.  Children __________ a lot of noise when they’re playing.

4.  Babies __________ when they’re hungry.

5.  Dogs often __________ at people they don’t know.

6.  Some people __________ loud music when they’re angry.

7.  My niece and nephew __________ the piano every evening.

8.  Some families __________ the TV on at dinner time.

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 15

Theme: 5C. A city for all seasons.

Grammar theme: Present Simple or Present Continuous

Lexical theme: What to do in London at different times of the year.

Pronunciation: places in London

Objectives of the lesson:

SWAT

— learn about the weather and seasons

— make up the sentences in the present simple or present cont.

— speak about all seasons

Pre-Activity:

Answer the questions

1.How many seasons are in a year?

2.How many months are in every seasons?

3.What is your favorite season?

4.What is a present continuous tense?

Activity:

Grammar Bank

5C present simple or present continuous?

EXAMPLES

present simple                                    present continuous

It always snows here in winter.         Look! Its snowing!

What do you usually do at work?      What are you doing now?

My sister works in a bank.                 Today shes working at home.

FORM

 1. We use the present simple to say what we usually do, or things that are normally true.

 2. We ofte use the present simple with adverbs and expressions of frequency, e.g. always, often, once a week, etc.

 3. We use the present continuous to say what is happening now or around now. 

 4. We often use the present continuous with at the moment, today, this week.

1.  A Do your parents live / Are your parents living near here?
     B Yes. They’re having / They have a flat in the same building as me.
2.  A Don’t make a noise! Your father is sleeping / sleeps !
     B Is he OK? He isn’t usually sleeping / doesn’t usually sleep in the afternoon.
3.  A What are you cooking / do you cook ? I’m really hungry.
     B Spaghetti. We can eat in ten minutes.
4.  A How often are you going / do you go to the hairdresser’s?
     B About once a month. When I’m thinking / I think my hair is very long.
5.  A Hello. Is Martin at home?
     B No, he’s playing / he plays football with his friends.

Англис тили предмети

Present simple or present continuous: Activity 2

Read Grammar Bank 5C. Then complete the sentences with the present simple or continuous form of the verbs. Use contractions. Listen and check.

Grammar Bank

5C present simple or present continuous?

EXAMPLES

present simple                                    present continuous

It always snows here in winter.         Look! Its snowing!

What do you usually do at work?      What are you doing now?

My sister works in a bank.                 Today shes working at home.

FORM

 1. We use the present simple to say what we usually do, or things that are normally true.

 2. We ofte use the present simple with adverbs and expressions of frequency, e.g. always, often, once a week, etc.

 3. We use the present continuous to say what is happening now or around now. 

 4. We often use the present continuous with at the moment, today, this week.

1.  A Let’s have lunch. _______________ hamburgers? (you / like)
     B No, sorry. I’m a vegetarian. _______________ meat. (I / not eat)
2.  A Hi Sarah! What _______________ here? (you / do)
     B _______________ a present for my mum. (I / buy)
3.  A Listen! _______________ a party again. (the neighbours / have)
     B _______________ a party every weekend! (they / have)
4.  A What _______________? (your partner / do)
     B She’s a doctor. _______________ at the local hospital. (she / work)
5.  A Hi Tony. Where _______________? (you / go)
     B To the gym. _______________ there every evening. (I / go)

Англис тили предмети

What to do in London at different times of the year. P-42

Places in London

Read and listen. Then say and record.

1.Trafalgar Square

Англис тили предмети

2.Westminster Abbey

Англис тили предмети

3.Buckingham Palace

Англис тили предмети

4.The Tower of London

Англис тили предмети

5.Piccadilly Circus

Англис тили предмети

6.the Houses of Parliament

Англис тили предмети

7.St Paul’s Cathedral

Англис тили предмети

8.Covent Garden

Англис тили предмети

9.Wembley Stadium

Англис тили предмети

10.Leicester Square

Англис тили предмети

Read the text: What to do in London at different times of the year.

Tasks: Doing with exercises.

1.  A Let’s have lunch. _______________ hamburgers? (you / like)
     B No, sorry. I’m a vegetarian. _______________ meat. (I / not eat)
2.  A Hi Sarah! What _______________ here? (you / do)
     B _______________ a present for my mum. (I / buy)
3.  A Listen! _______________ a party again. (the neighbours / have)
     B _______________ a party every weekend! (they / have)
4.  A What _______________? (your partner / do)
     B She’s a doctor. _______________ at the local hospital. (she / work)
5.  A Hi Tony. Where _______________? (you / go)
     B To the gym. _______________ there every evening. (I / go)

Англис тили предмети

Post-activity:

The seasons

Listen and read. Match the pictures to the correct words.

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

Англис тили предмети

 5 C. a Circle the correct form. P-133

Literature:

1English File 2. Raymond Literature:Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

of English. 2019

Lesson 16

Theme: A north African story

Grammar theme: Object pronouns: me,you,him.

Lexical theme: The glass bottle

Pronunciation : ( ai ),( i ) and ( i: )

Objectives of the lesson:

SWAT:

— learn new vocabulary

— to understand the usage of object pronouns

— speak about The glass bottle

Resources: a book, a copybook, a board

Procedure of the lesson:

Pre -Activity:

Answer the questions:

a) What are the object pronouns?

b) Do we have a desert in our country

c) Have you ever been there.

New vocabulary:

empty desert

silver ring

palaces welcomes

valuable

gold coin

Activity:

Grammar Bank

6A object pronouns

EXAMPLES

subject pronoun   object pronoun

I                                  me                          Can you help me?

you                             you                         I love you.

he                               him                         She doesn’t love him.

she                             her                          He phones her every day.

it                                 it                              I don’t like it.

we                              us                            Wait for us!

they                           them                       Please help them.

FORM

 1. Pronouns take the place of nouns.

 2. We use subject pronouns when the noun is the subject of the verb (i.e. the person who does the action).

John is a doctor. He lives in London.

 1. We use object pronouns when the noun is the object of the verb (i.e. the person who receives the action).

Anna knows John. She sees him every week.

 1. Object pronouns go after the verb.

love youNOT I you love.

1.  Ryan lives with his parents. He argues with theirs / them / they a lot.

2.  Susan has a big flat, but she doesn’t like her / it / him .

3.  Laura and Zach are good friends. They often invite we/ us / ours for lunch.

4.  My neighbours are very friendly. They often help I / my / me with my children.

5.  Mark loves Ruth, but she doesn’t love his / him / he .

6.  How often does your husband give you / your / yours flowers?

7.  I’m angry with my sister. I’m not talking to she / her / hers .

8.  Can you see my glasses? I can’t find them / they / it .

Англис тили предмети

Text: The glass bottle

Hassan and Walid are brothers. They live in a small house in the desert,near the mountains, a long way from a town or village. They`re very poor. They have no money and they have no animals. Their house only has two rooms. Every day is the same. They get up, and they have sweet black coffee for breakfast. Then Hassan works in the fields — but Walid just sits and looks at the hot, empty desert and the hot, empty sky. They live with their mother. She looks after them, but she`s old and tired.

One day she says, `We` re poor and hungry. Why don`t you leave here and find work? Wee need money for food and clothes.

` If you want some money ,you have your silver ring- you can sell that,` answer Walid.

`I can`t sell it`, she says. ` It`s your father`s. Every thing I look at it and remember him.`

Hassan wants to help him mother, and he decides to leave home. His mother gives him bread, and water in a glass bottle.

He kisses her, and he walks towards the mountains.

a. Read and answer the questions.

1 Where does Hassan go

2 What happens when he finds the palace?

3 Why is the palace unusual ?

4 What does he give the prince ?

5 Why is the prince surprised ?

6 What does the prince give Hassan ?

7 Why is Hassan`s mother happy when he comes home ?

8 What is Walid`s plan?

/aɪ/, /ɪ/, and /iː/

Listen and choose the word you hear. Click on Tools for Quick Tips. Then listen and repeat. 

4.

 1. leave

 2. live

Англис тили предмети

2.

 1. me

 2. my

Англис тили предмети

3.

 1. eat

 2. it

Англис тили предмети

5.

 1. this

 2. these

Англис тили предмети

6.

 1. why

 2. we

Англис тили предмети

Post activity:

b. Complate the sentences with subject pronoun ( I,he etc.) or object pronouns ( me, him, etc.).

John is American. He lives in California, with his parents. He argues with them a lot .

  1. My mother has a big house in the country. ____likes___ a lot. We often visit _

On Sunday- she invates ____ for lunch.

  1. I am very lucky with my neigbours.____ often help____ with the children. They collect______from school when ____work late.

  2. Marknloves Ruth but she doesnt like_____. He calls____every da but ____doesn`t want to speak_____.

  3. My brother has two big dogs. _____takes_____for a walk twice a day. I dont like____ very much because _____bark at _____.

  4. We often take my grandfather some magazines, but _____ never reads_____. He watches TV all day and never turns _____off.

Complete the sentences with the words in the box. Then listen and check.

leave comfortable desert inside arrive

valuable mountain into

Англис тили предмети

 1. 1.  It’s raining, so the children are playing ____________ .

 2. 2.  It’s very hot and dry in the ____________ .

 3. 3.  I ____________ home at 7.15 to get the 7.30 train.

 4. 4.  My grandfather’s gold watch is very ____________ .

 5. 5.  We can’t go ____________ the museum because it’s closed.

 6. 6.  When it’s sunny, you can see the sea from the top of the ____________ .

 7. 7.  I ____________ at my office at 8.30, but I don’t start work until 9.00.

 8. 8.  I don’t want to sit there. That chair isn’t very ____________ .

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 17

Theme: The third Friday in June

Grammar theme: like + ( verb + ing )

Lexical theme: Good times , bad times.

Pronunciatin: ( ð ) and ( θ ), saying the date

Objectives of the lesson:

SWAT:

— learn new words with sentences

-make up their sentences using like +verb+-ing

— speak about their good times and bad times

Resources: a book, a copybook, a board, notebook.

Pre — acivity:

Answer the questions:

a) What is the verb + ing ?

b) Can you tell me the date and day of the week?

c) Have you ever been good times and bad times in your life?

d) Do you like New Year ?

New Vocabulary

1 Light 2 cold 3 favourite 4 tired 5 dirty

Activity:

Grammar Bank

6B like + verb + —ing

EXAMPLES

[++]     I love                  shopping.

[+]       I like                   going to the cinema.

[+/—]    I don’t mind     getting up early.

[—]        I don’t like        doing housework.

[——]      I hate                 driving at night.

FORM

 1. We use verb + —ing after like, love, don’t mind and hate.

 2. We can also use verb + —ing after enjoy and prefer.

I enjoy watching football on TV, but I prefer being there.

1.  Grace loves ___________ her new car. (drive)

2.  I like ___________ love stories. (read)

3.  My brother doesnt mind ___________ lunch at work. (have)

4.  I dont like ___________ home late. (get)

5.  My parents hate ___________ to the cinema. (go)

6.  Jake doesnt like ___________ tennis. (play)

7.  We like ___________ tablets in class. (use)

8.  My wife loves ___________ for presents. (shop)

Англис тили предмети

like + (verb + -ing): Activity 2

Read Grammar Bank 6B. Complete the sentences. Use the correct form of the verb in brackets, and the —ing form of a verb in the list. Listen and check.

Grammar Bank

6B like + verb + —ing

EXAMPLES

[++]     I love                  shopping.

[+]       I like                   going to the cinema.

[+/—]    I don’t mind     getting up early.

[—]        I don’t like        doing housework.

[——]      I hate                 driving at night.

FORM

 1. We use verb + —ing after like, love, don’t mind and hate.

 2. We can also use verb + —ing after enjoy and prefer.

I enjoy watching football on TV, but I prefer being there.

cook      get      dance      live      sleep      study      swim      wear

Англис тили предмети

1.  Kate goes to the beach every day. She __________ . (love)
2.  My parents are looking for a house in a village. They __________ in the city centre. (not like)
3.  I __________ on the bus. I feel terrible when I wake up. (hate)
4.  My sister __________ . She often goes clubbing. (like)
5.  I __________ for exams, but not when I’m tired. (not mind)
6.  Oliver __________ suits. He says they aren’t comfortable. (not like)
7.  We never eat in restaurants because we __________ . (love) 
8.  My partner never takes an umbrella. He __________ wet. (not mind)

a. Read the introduction on the forum. What`s special about the third Friday in June and the third Monday in January?

Good times, bad times

In the UK, the third Friday in June is the happiest day of the year, says psychologist Dr Cliff Arnall. It`s easy to see why —it`s summer, it`s warm outside, the evenings are light, and its the day before a weekend! And the third Monday in January is the most depressing day of the year. Why ? Because it`s winter, the weather is usually grey and cold, the days are dark, and Monday is the first day of the working week. People are also often short of money after Christmas, and some people feel bad after breaking their New Year`s resolutions.

/ð/ and /θ/

Listen and read. Then choose the th sound you hear. Listen and repeat.

1. this

  1. /ð/

Англис тили предмети

2. the

  1. /ð/

  2. /θ/

Англис тили предмети

3. Thursday

  1. /ð/

  2. /θ/

Англис тили предмети

4. that

  1. /ð/

Англис тили предмети

5. third

  1. /ð/

  2. /θ/

Англис тили предмети

6. thirteenth

  1. /ð/

  2. /θ/

Англис тили предмети

7. they

  1. /ð/

Англис тили предмети

8. thirtieth

  1. /ð/

  2. /θ/

Англис тили предмети

Post-Activity:

B Write sentences about Matt with love, like, not mind, not like, or hate and a verb.

come cook dance eat get have run sleep stop study swim write

Saying the date

Listen and choose the date that you hear.. Then listen and repeat.

1.

-3/3

-1/3

Англис тили предмети

2.

-2/11

-7/11

Англис тили предмети

3.

-3/5

-1/5

Англис тили предмети

4.

-7/10

-17/10

Англис тили предмети

5.

-20/8

-30/8

Англис тили предмети

6.

-30/12

-31/12

Англис тили предмети

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Lesson 18

Grammar theme: Revision: be or do?

Lexical theme: Making music

Pronuncian: ( j ) giving opinions

Objectives of the lesson:

SWAT:

— learn kinds of music.

— use be or do in the sentences

— speak about their favorite music

Resources: a book, a copybook, a board, notebook.

Pre acivity:

Answer the questions:

a) Can you tell about be or do?

b) How we can use be or do in a sentence?

c) What kind of music do you know?

d) What kind of music do you like?

New vocabulary:

Great, really, fantastic, awful, terrible

Activity:

Grammar Bank

6C  be or do?

be

EXAMPLES

1 Hi, Im Jim.

   She isn’t very friendly.

   Are you Hungarian?

2 I can’t talk. Im driving.

   They aren’t working today.

   Is it raining?

FORM

1 We use be as a main verb.

2 We also use be to form the present continuous. Be here is an auxiliary verb.

 1. Remember to invert be and the subject to make questions.

He’s Spanish. Is he Spanish?

do / does

EXAMPLES

1 I’m doing my homework.

Do you do your homeowrk regularly?

2 Do you speak English?

Where do they live?

They don’t have children.

Does your sister have a cat?

Where does your father work?

Alan doesn’t like jazz.

FORM

1 We use do as a main verb.

2 We also use do / does to make questions and don’t / doesn’t to make negatives in the present simple. Do here is an auxiliary verb.

 1. Remember ASI and QUASI (see Grammar Bank 3C).

have lunch at home frightened bored cold

like animals walk to work remember his name

calling a taxi get up early wear glasses using the internet

talking to me

Англис тили предмети

Are you…?

Do you…?

My music. P 51

Post-Activity:

Read the questionnaire and think about your answer. Then interview a partner with the questionnaire. Ask for more information. Do you have similar musical tastes and habits.

 1. What kind of music do you like?

 2. How often do you ……..?

 3. How do you usually listen to music?

 4. When you`re in a car, what do you prefer listening to?

 5. When do you listen music?

 6. What kind of misic do you like listening to when you are sad or happy?

 7. Are you listening to a particular song or piece of music a lot at the moment?

 8. Do you sing or play in a group?

a.Complete the conversations with the correct form of be or do. Use contractions where possible.

A __________ you speak German?

B Yes, but I __________ often practice it.
1 A Where __________ Gemma going?

B She____________goin to the gym.

2 A____________ you play tennis?

B Yes, but I __________ play very well.

3 A _________ Matt like shopping? B He___________mind it.

4 A Why __________ you crying? B Because I __________sad.

5  A __________ your boyfriend cook?
  B Yes. He __________ making dinner right now.
6  A __________ you busy?
  B Yes, we __________ doing our homework.
7 A How old __________ your father?
   B He’s 66, but he __________ want to retire.
8 A __________ you watching TV? 
  B No, we __________ playing a video game.

Literature:

1. Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott

(C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

7. Дисциплинанын материалдык- техникалык жактан камсыздалышы

Окуу аудиториялары, компьютерлер, уюштуруу техникалары, мультимедиалык проекторлор, интерактивдүү жана маркердик доскалар, аудио-видео аппаратуралар.

Англис тили предмети боюнча көрсөтмө куралдар, таблицалар сабактардын иштелмеси, электрондук окутуу боюнча видео сабактар, аудио ыкма китептер “Факультеттер аралык англис тили ” кафедрасында сакталган.

8. Баалар боюнча маалымат. Балл берүүнүн тартиби. Сынакты баалоо шкаласы:

Билимди баалоо системасы билим, билгичтик жана көндүмдөр түрүндө туюндурулган дисциплинанын окутуу натыйжаларынын жана берилген компетенциялардын негизинде иштеп чыгылат.

Ар бир семестрде студенттердин билими (компетенттүүлүгү) 100 балдык система менен бааланат жана ал үч этапка: 1-модуль (М1), 2- модуль (М2), жыйынтыктоочу текшерүү (ЖТ) бөлүнөт.

Модулдарда баалоонун максималдык баллы 100 баллга барабар деп алабыз. Жыйынтыктоочу текшерүүдө билимди текшерүүгө 15 балл берилет, балл катары берилүүсү максатка ылайыктуу болот. Сыйлык балл- жакшы жыйынтыктарды жана активдүүлүктү көрсөткөн студенттерге берилет. Жалпы балл 100 баллды түзөт.

Модулдарга жана жыйынтыктоочу текшерүүдө босого (пороговый) балл 60 баллга барабар деп эсептелет, анткени ал 100 баллды 60% тин түзөт. Эгерде студенттин топтогон баллды кайра тапшыруусу зарыл. 100 баллдык баалоо системасындагы босого балл 60 ка барабар.

Баалоо этаптары

1-модул

2-модул

Жыйынтыктоочу текшерүү

Колдоо баллы

Жалпы балл

Баллдар

100

100

100

15

100

Босого бал

60

60

60

60

Учурдук текшерүү

Учурдагы текшерүү студенттердин окуу процессиндеги ишмердүүлүгүн ыкчам жана үзгүлтүксүз көзөмөлдөө колдонулат (анын ичинде өз алдынча иштеринде). Текшерүүнүн рейтингдик системасынын шарттарында студенттин учурдагы баалоосунун натыйжалары анын учурдагы рейтингинин көрсөткүчү катары пайдаланылат.

Учурдагы текшерүү окутуучунун жеке демилгеси менен күнүмдүк окуу иштеринин жүрүшүндө семестр ичинде ишке ашат. Текшерүүнүн бул түрү дисциплинаны үйрөнүүдө студенттердин максаттуу үзгүлтүксүз өз алдынча иштөөсүнө өбөлгө түзөт.

Учурдагы текшерүүнү баалоо

«Жогорку балл» (2,3,4 балл) — лексикалык жана грамматикалык теманы тереӊ өздөштүргөндүгүн көрсөтсө жана жогорку дэӊгээлде практика менен айкалыштыра билсе, силлабуста сунушталган негизги жана кошумча адабияттардан пайдалана алса, өзүнүн чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алса, суроолорго так жооп берсе, окулуп жаткан тилдин нормасында өзүнүн оюн баяндай алса коюлат.

«Орточо балл» — лексикалык жана грамматикалык теманы системалык түрдө өздөштүрсө, практика менен айкалыштыра билсе жана оюн түшүндүрө алса, силлабуста сунушталган негизги жана кошумча адабияттардан пайдалана алса, суроолорго так жооп берсе, окулуп жаткан тилдин нормасында сүйлөй алса коюлат.

«Төмөнкү балл» — эгерде студент лексикалык жана грамматикалык теманы баяндоодо каталарга жол берсе, силлабуста сунушталган негизги жана кошумча адабияттар менен тааныштыгы болсо, орто дэӊгээлде практика менен айкалыштыра билсе, суроолордун жоопторунда каталарга жол берилсе коюлат.

Оозеки жоопторду баалоонун чен-өлчөмдөрү:

Өздөштүрүлгөн темалар боюнча тапшырмаларды аткарууда жана жаӊы теманы үйрөнүүдө студенттердин даярдыктарынын дэӊгээлин текшерүү максатында окутуучу жеке жана жалпы оозеки сурамжылоо жүргүзөт.
-Тапшырманын мазмуну боюнча жооптун тууралыгы (жооп берүүдө каталардын мүнөздүү белгилери жана саны);
-жооптордун толук кандуулугу жана маанилүүлүгү (фактылардын жана үшүнүктөрдүн саны);
-жооптордун маӊыздуулугу (баяндалган теманын түшүнүктүүлүгү);

-баяндалган теманын логикалуулугу (атайын терминдерди сабаттуу пайдалануу, бирдиктүү, иреттүү аӊгеме түзө алуусу );
-коюлган окуу тапшырмаларын чечүүдө колдонулуучу ыкмалардын жана жоболордун рационалдуулугу (максатка жетүүдө бир топ прогрессивдүү жана эффективдүү ыкмаларды колдоно алуусу );
-жооп берүүдө көрсөтмө куралдарды жана техникалык каражаттарды орду менен натыйжалуу пайдалануусу (оозеки жоопто демонстрациялык тажрыйбаны жана көрсөтмөлүүлүктү сабаттуу жана пайдалуу колдонуусу) эске алынат.

9. Колдонулуучу негизги адабияттар:

1 Clive Oxenden Jerry Lambert Paul Seligson with Anna Lowy Krysia Mabbott (C.Oxenden)- English File Elementary. Fourth Edition. Christina Latham-Koenig, 2021

2. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. 2019

Кошумча адабияттар:

1. Raymond Murphy. Essential grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate student. 2018

2.V.K.Muller. Complete English-Russian, Russian-English dictionary.2013

3.“World book” Encyclopedia

9.1 Интернет булактары

 1. www.oup.com/elt/englishfile/elementary,

 2.  www.oup.com/elt

 3. Oxford University Press 

Читайте также:  Future Simple (простое будущее время).
Оцените статью
Английский язык
Добавить комментарий