How to become a fashion english teacher?

Самоучитель

Просмотр содержимого документа
«How to become a fashion english teacher?»

School-lyceum №28 named after T.Ormonbekov PRESENTATION Theme: How to become a fashion teacher?

Prepared by: Childebaeva Diliara

How to become a fashion english teacher?

The aim:

to study the functions of the teacher

foreign language lessons and

defines its role

organization of the learning process

foreign language.

How to become a fashion english teacher?

Modern English Teacher  brings methodology, practical ideas and topical discussions to classrooms across the world.

Заманбап англис тили мугалими дүйнө жүзүндөгү класстарга методологияны, практикалык идеяларды жана актуалдуу талкууларды алып келет.

How to become a fashion english teacher?

ABOUT ENGLISH TEACHER

 • It is also important for a teacher to teach and educate children, taking into account the specifics of the subject: to introduce them to the culture of the country, read original literature or watch films with subtitles.
 • The teacher must interact with parents, promptly inform about problems with the child’s academic performance and provide recommendations.
 • Ошондой эле мугалим үчүн предметтин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен балдарды окутуу жана тарбиялоо маанилүү: аларды өлкөнүн маданияты менен тааныштыруу, оригиналдуу адабияттарды окуу же субтитрлери бар тасмаларды көрүү.
 • Мугалим ата-энелер менен өз ара аракеттенип, баланын окуудагы жетишкендиктеринин көйгөйлөрү жөнүндө дароо маалымдап, сунуштарды бериши керек.

How to become a fashion english teacher?

The following qualities are important for a teacher: Мугалим үчүн төмөнкү сапаттар маанилүү:

 • A broad outlook – кенен көз караш
 • Politeness – сылыктык
 • Tact – туюу, сезүү
 • Communication skills – байланыш көндүмдөрү
 • Accuracy – тактык
 • Love for children – балдарга болгон сүйүү
 • Goodwill – жакшы ниет
 • Openness – ачыктык
 • Responsiveness – жоопкерчиликтүүлүк

How to become a fashion english teacher?

Training for English teachers includes classes such as:

Читайте также:  Спотлайт 9, с 54-55, Кубизм и Сюрреализм

Англис тили мугалимдери үчүн тренинг төмөнкүдөй сабактарды камтыйт:

How to become a fashion english teacher?

Teachers have to find answers to subthemes. Teachers should be in groups. Subthemes should be taken and described on the poster.

 • grammar lessons;
 • learning new vocabulary and considering the areas of its application;
 • learning new teaching methods;
 • practical exercises;
 • listening and watching videos;
 • teaching English in accordance with state educational standards.
 • грамматика сабактары;
 • жаңы лексиканы үйрөнүү жана анын колдонулуш чөйрөлөрүн карап чыгуу;
 • окутуунун жаңы ыкмаларын үйрөнүү;
 • практикалык көнүгүүлөр;
 • угуу жана видео көрүү;
 • мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык англис тилин окутуу.

How to become a fashion english teacher?

Game: 4 pictures on one page in word https://docs.google.com/presentation/d/1AVMkdq6ASQKzhUfxwsbq13zLgdeBmF8U/edit?usp=sharing&ouid=117341484284665289871&rtpof=true&sd=true

How to become a fashion english teacher?

Translate the Power Point Presentations. https://docs.google.com/presentation/d/18xZGYimEq4ecFOH_vlqlCpnylqWYKa5j/edit?usp=sharing&ouid=117341484284665289871&rtpof=true&sd=true

How to become a fashion english teacher?

Akyl ordo https://docs.google.com/presentation/d/1DgE4Z2e1xAf7-JQukP63McHKsUcmr3sg/edit?usp=sharing&ouid=117341484284665289871&rtpof=true&sd=true

How to become a fashion english teacher?

A NEW LANGUAGE IS A NEW LIFE.

How to become a fashion english teacher?

THANKS FOR YOUR ATTENTION!

Оцените статью
Английский язык
Добавить комментарий